29.11.2017
Komission tiedonanto: Yhteisen maatalouspolitiikan tulevaisuus

Euroopan komission tänään julkistamassa tiedonannossa ”Ruoan ja maanviljelyn tulevaisuus” esitetään, että Yhteisen maatalouspolitiikan (YMP) sääntöjen yksinkertaistaminen ja joustavoittaminen tukee maataloustuottajia ja viitoittaa EU:n maatalouden kestävää kehitystä.

Keskeisenä aloitteena on lisätä jäsenvaltioiden vapautta valita, kuinka ja mihin ne investoivat YMP-rahoituksensa saavuttaakseen ympäristönsuojelua, ilmastonmuutoksen torjuntaa ja kestävyyttä koskevat kunnianhimoiset yhteiset tavoitteet. Nykyinen kahden pilarin rakenne säilytetään, mutta kukin EU-maa kehittää oman strategisen suunnitelmansa, jonka komissio hyväksyy ja jossa esitetään tapa, jolla tavoitteet aiotaan saavuttaa.

Sääntöjen noudattamisen sijaan keskitytään enemmän edistymisen seurantaan, ja panostetaan siihen, että rahoitus kohdistetaan konkreettisten tulosten aikaansaamiseen. Kaikille yhteisestä ”yhden koon mallista” räätälöityyn lähestymistapaan siirtyminen tarkoittaa, että politiikka ja sen vaikutukset reaalimaailmaan tulevat lähemmäksi politiikan toteuttajia ruohonjuuritasolla.

Maataloustuottajien tukeminen jatkuu suorien maksujen kautta. Tiedonannossa tarkastellaan mahdollisuuksia varmistaa oikeudenmukainen ja paremmin kohdennettu tuki maataloustuottajien tuloihin.

Ilmastonmuutos ja luonnonvaroihin kohdistuva paine vaikuttavat edelleen maatalouteen ja ruoan tuotantoon. Tulevaisuuden YMP:n olisi oltava nykyistä kunnianhimoisempi resurssitehokkuuden, ympäristönsuojelun ja ilmastotoimien saralla.

Tiedonannossa tehdään myös seuraavat ehdotukset:

- Edistetään nykyaikaisen teknologian käyttöä maataloustuottajien tukemiseksi kentällä ja markkinoiden avoimuuden ja varmuuden lisäämiseksi.

- Rohkaistaan nuoria ryhtymään maatalousyrittäjiksi ja koordinoidaan sitä jäsenvaltioiden toimivallan alaisten toimien, kuten maan verotuksen, suunnittelun ja taitojen kehittämisen, kanssa.

- Vastataan kansalaisten huolenaiheisiin, jotka koskevat maataloustuotannon kestävyyttä, kuten terveys, ravitsemus, elintarvikejäte ja eläinten hyvinvointi.

- Pyritään EU:n toimien johdonmukaisuuteen, kun otetaan huomioon niiden maailmanlaajuinen luonne erityisesti kaupan, muuttoliikkeen ja kestävän kehityksen osalta.

- Luodaan EU-tason foorumi, jossa käsitellään riskinhallintaa ja autetaan maataloustuottajia sopeutumaan ilmastosta, markkinaheilahteluista ja muista riskeistä johtuvaan epävarmuuteen.

Komissio tekee monivuotista rahoituskehystä koskevan ehdotuksen jälkeen ennen vuoden 2018 kesää asiaankuuluvat lainsäädäntöehdotukset, joilla tiedonannossa esitetyt tavoitteet on määrä saavuttaa.

 

Lähteet ja lisätietoa:

Komission lehdistötiedote

Siirry "Ajankohtaista"-sivulle
Päivitetty 21.11.2017, Kello 15.24, .