Forskning och innovation

Horisont 2020

Horisont 2020 är EU:s ramprogram för forskning och innovation. Programmet är världens största satsning på forskning och innovation och har en totalt budget på runt 80 miljarder euro.

Målet med Horisont 2020 är att förvandla vetenskapliga genombrott till innovativa produkter och tjänster som kan leda till nya affärsmöjligheter, jobb och som kan förbättra människors liv. Horisont 2020 inkluderar en förstärkt satsning på excellent forskning, extra satsningar på små och medelstora företag, tvärvetenskapliga samarbeten, satsningar på industriella teknologier och samhällsutmaningar samt förenklade regler för deltagande.

Programmet erbjuder möjligheter för en många olika aktörer; universitet och högskolor, näringsliv, forskningsinstitut, offentlig sektor och civila samhället. I de flesta projekt krävs deltagande från minst tre länder och olika organisationer. Men Horisont 2020 är också öppet för deltagande från hela världen!

Horisont 2020 består av ett specifikt program med tre prioriteringar:

Spetskompetens - Excellent Science - denna del ska stärka EU:s globala ställning inom forskning och innovation. Här ryms satsningar på det Europeiska forskningsrådet, ERC, forskarrörlighet via Marie Sklodowska-Curie, samverkansforskning inom nya och lovande teknikområden (Future and Emerging Technologies - FET) samt forskningsinfrastruktur.

Industriellt ledarskap "Industrial leadership" - ska göra Europa mer attraktivt för investeringar i forskning och innovation, skapa jobb och tillväxt, attrahera mer privata och strategiska investeringar till forskning och innovation. Här ryms stöd till små och medelstora företag, satsningar på mikro- och nanoelektronik, nanoteknologi, avancerade material, bioteknik och produktion.

Samhälleliga utmaningar - Societal challenges - denna del fokuserar på de stora samhälleliga utmaningar som EU och resten av världen står inför; en åldrande befolkning, klimat, energiförsörjning, säkerhet, livsmedelstrygghet med flera. För att ta sig an de olika utmaningarna kommer det i många fall att krävas tvärvetenskapliga samarbeten som inkluderar samhällsvetenskap och humaniora.

Ursprung: http://www.vinnova.se/sv/EU-internationell-samverkan/Horisont-20201/Horisont-2020-EUs-ramprogram-for-FoI/

COST - European Cooperation in the field of Scientific and Technical Research

COST (European Cooperation in Science and Techonology) strävar efter att uppnå ett effektivt utnyttjande av nationella och internationella forskningsresurser genom samarbete i internationella nätverksprojekt. Forskningen bedrivs i så kallade COST-Aktioner med ett gemensamt mål inom såväl teknisk som samhällsvetenskaplig och medicinsk forskning och täcker allt från grundforskning till tillämpad forskning. Förslag till COST-Aktioner (COST Action) kommer från forskarna själva.

I COST-samarbetet ingår alla EU:s medlemsländer samt Bosnien-Hercegovina, Island, Makedonien, Montenegro, Norge, Schweiz, Serbien och Turkiet plus Israel som ett adjungerat land. Inom COST betonas tvärvetenskaplighet och samverkan mellan forskargrupper i de deltagande länderna. Målet är att främja nätverksaktiviteter mellan akademi, näringsliv, offentlig sektor och forskningsinstitut. Ett särskilt fokus läggs på nätverkande med unga forskare och forskargrupper i nya vetenskaps- och teknologiområden. Alla olika typer av aktörer och forskargrupper från hela världen kan delta i COST-Aktioner.

Genom att delta i en COST-Aktion har forskarna möjlighet att ta del av de senaste forskningsrönen inom området och erbjuds möjligheter att skapa nya värdefulla nätverk. Årligen startar ett sextiotal nya nätverksprojekt, med en löptid på fyra år. Ansökningar kan göra under hela året men behandlas och utvärderas två gånger per år.

COST finansierar koordinering av nätverksaktiviteter medan forskningen finansieras med nationella eller internationella medel. Bidraget från COST omfattar möteskostnader, sekreterartjänster för koordinering, samt bidrag till unga forskares korta forskningsvistelser hos andra forskargrupper inom aktionen, samt bidrag till spridning av forskningsresultat. De forskargrupper som deltar i en COST-Aktion behöver ha finansieringen för sin egen forskning säkrad innan projektstart.

COSTs beslutande organ är Committee of Senior Officials (CSO) med representanter från alla medlemsländer. Anslagen till COST-Aktionerna kommer från Horisont 2020.

Ursprung: http://www.vinnova.se/sv/EU-internationell-samverkan/Europasamarbete/COST/

Uppdaterat 09.05.2017, klockan 10.48, .