Kansanterveys kasvun tukena

 

Aikaväli: 2014-2020

Budjetti: 449,4 miljoonaa euroa

Kansanterveys kasvun tukena on kolmas monivuotinen terveysalan toimintaohjelma. Ohjelmalla on neljä päätavoitetta ja niihin liittyvät 23 temaattista painopistettä: 

Tavoite 1: edistetään terveyttä, ehkäistään sairauksia ja tuetaan terveille elintavoille myönteistä ympäristöä ottaen huomioon ”terveys kaikissa politiikoissa” -periaate

 • Unionin alkoholi- ja ravitsemusstrategioiden mukaiset kustannustehokkaat edistämis- ja ennaltaehkäisytoimenpiteet
 • Toimenpiteet, joilla täydennetään huumausaineiden aiheuttamien terveyshaittojen vähentämiseen tähtäävää jäsenvaltioiden toimintaa
 • Tuetaan tehokasta tartuntatautien torjuntaa kartoittamalla ja levittämällä kustannustehokkaan ennaltaehkäisyn, diagnosoinnin, hoidon ja hoivan näyttöön perustuvia ja hyviä toimintamalleja sekä edistämällä niiden käyttöönottoa
 • Tuetaan unionin tason yhteistyötä ja verkostoitumista, jolla pyritään ehkäisemään kroonisia sairauksia ja parantamaan niihin reagoimista vaihtamalla osaamista ja hyviä toimintamalleja sekä kehittämällä yhteisiä ennaltaehkäisyyn, varhaiseen havaitsemiseen ja hallintaan liittyviä toimia. Jatketaan syövän osalta jo tehtyä työtä.
 • Tupakkatuotteisiin, niiden mainontaan ja markkinointiin liittyvän unionin lainsäädännön edellyttämät tai sen täytäntöönpanoa tukevat toimet
 • Edistetään näyttöön perustuvaa päätöksentekoa tukevaa, terveystietoa ja -tietämystä koskevaa järjestelmää, johon kuuluu olemassa olevien välineiden käyttö ja tarpeen mukaan terveyttä koskevien standardoitujen tietojen ja terveyden seurantavälineiden kehittäminen, terveyttä koskevien tietojen kerääminen ja analysointi sekä ohjelman tulosten laaja levittäminen

Tavoite 2: suojellaan EU:n kansalaisia vakavilta rajat ylittäviltä terveysuhkilta

 • Parannetaan riskinarviointia ja tasoitetaan riskinarviointivalmiuksissa olevia eroja lisäämällä kapasiteettia tieteellistä asiantuntuntemusta varten ja kartoitetaan jo tehdyt arvioinnit
 • Kehitetään valmius- ja reagointisuunnittelua, puututaan väestön maailmanlaajuisesta muuttoliikkeestä aiheutuviin kasvaviin terveysuhkiin, laaditaan ohjeet hätätilanteissa toteutettavia suojatoimia ja tiedotusta varten sekä hyvien toimintamallien oppaita, tuetaan edellytyksiä vapaaehtoisen mekanismin luomiselle lääketieteellisiin vastatoimiin liittyviä hankintoja varten, laaditaan yhteiset viestintästrategiat
 • Toteutetaan unionin lainsäädännön edellyttämät tai sen täytäntöönpanoa tukevat toimet, jotka liittyvät tartuntatauteihin ja muihin terveysuhkiin
 • Edistetään näyttöön perustuvaa päätöksentekoa tukevaa, terveystietoa ja -tietämystä koskevaa järjestelmää, johon kuuluu olemassa olevien välineiden käyttö ja tarpeen mukaan terveyttä koskevien standardoitujen tietojen ja terveyden seurantavälineiden kehittäminen, terveyttä koskevien tietojen kerääminen ja analysointi sekä ohjelman tulosten laaja levittäminen

Tavoite 3: edistetään innovatiivisia, tehokkaita ja kestäviä terveydenhuoltojärjestelmiä

 • Tuetaan terveysteknologian arviointiin liittyvää vapaaehtoista yhteistyötä jäsenvaltioiden välillä terveysteknologian arviointiverkoston puitteissa
 • Helpotetaan tutkimuksen puiteohjelmista saatavien tutkimustulosten hyödyntämistä
 • Edistetään terveysalan innovaatioiden ja sähköisten terveyspalvelujen vapaaehtoista käyttöönottoa parantamalla potilasrekisterien ja muiden sähköiseen terveydenhuoltoon liittyvien ratkaisujen yhteentoimivuutta sekä tuetaan sähköiseen terveydenhuoltoon liittyvää yhteistyötä unionissa
 • Tuetaan terveysalan työvoiman kestäväpohjaisuutta kehittämällä tervysalan työvoimaa koskevaa tehokasta ennakointia ja suunnittelua
 • Tarjotaan asiantuntemusta ja vaihdetaan hyviä toimintamalleja, mikä auttaa jäsenvaltioita toteuttamaan terveydenhuoltojärjestelmän uudistuksia, sekä helpotetaan tutkimuksen puiteohjelmsta saatavien tulosten hyödyntämistä
 • Tuetaan toimia, jotka koskevat ikääntyvän yhteiskunnan terveyskysymyksiä
 • Toteutetaan toimia, joita edellytetään lääkinnällisiä laitteita, lääkkeitä ja rajatylittävää terveydenhuoltoa koskevassa unionin lainsäädännössä tai jotka edesuattavat sen täytäntöönpanoa
 • Edistetään näyttöön perustuvaa päätöksentekoa tukevaa, terveystietoa ja -tietämystä koskevaa järjestelmää, johon kuuluu olemassa olevien välineiden käyttö ja tarpeen mukaan terveyttä koskevien standardoitujen tietojen ja terveyden seurantavälineiden kehittäminen, terveyttä koskevien tietojen kerääminen ja analysointi sekä ohjelman tulosten laaja levittäminen sekä tuki päätöksellä 2008/721/EY perustetuille tiedekomiteoille

Tavoite 4: Helpotetaan unionin kansalaisten mahdollisuuksia saada parempaa ja turvallisempaa terveydenhuoltoa

 • Tuetaan eurooppalaisten osaamisverkostojen järjestelmän perustamista ja resurssien tai asiantuntemuksen kokoamista
 • Tuetaan jäsenvaltioita, potilasjärjestöjä ja sidosryhmiä unionin tasolla koordinoiduilla toimilla, jotta voidaan tehokkaasti auttaa harvinaisista sairauksista kärsiviä potilaita
 • Vahvistetaan potilasturvallisuuteen ja hoidon laatuun liittyvää yhteistyötä. Vaihdetaan laadunvarmistusjärjestelmiin liittyviä hyviä toimintamalleja. Kehitetään ohjeita ja välineitä, joilla edistetään laatua ja potilasturvallisuutta. Lisätään potilaiden mahdollisuuksia saada turvallisuuteen ja laatuun liittyviä tietoja, ja parannetaan terveydenhuollon tarjoajien ja potilaiden välistä palautteenantoa ja vuorovaikutusta.
 • Parannetaan antimikrobiaineiden maltillista käyttöä ja vähennetään menettelyjä, jotka lisäävät mikrobilääkeresistenssiä. Edistetään tehokkaita ehkäisemis- ja hygieniatoimenpiteitä infektioiden ehkäisemiseksi ja valvomiseksi. Vähennetään resistenttien infektioiden ja terveydenhuoltoon liittyvien infektioiden aiheuttamaa rasitetta ja huolehditaan tehokkaiden mikrobilääkkeiden saatavuudesta.
 • Toteutetaan unionin lainsäädännön edellyttämän tai sen täytäntöönpanoa tukevat toimet, jotka liittyvät ihmisten kudoksiin ja soluihin, vereen, ihmisten elimiin, lääkinnällisiin laitteisiin, lääkkeisiin ja potilaiden oikeuksiin rajatylittävässä terveydenhuollossa
 • Edistetään näyttöön perustuvaa päätöksentekoa tukevaa, terveystietoa ja -tietämystä koskevaa järjestelmää, johon kuuluu olemassa olevien välineiden käyttö ja tarpeen mukaan terveyttä koskevien standardoitujen tietojen ja terveyden seurantavälineiden kehittäminen, terveyttä koskevien tietojen kerääminen ja analysointi sekä ohjelman tulosten laaja levittäminen

Myönnettävä rahoitus

Ohjelmasta voidaan myöntää:

 • Hankeavustuksia julkisen sektorin elimille (etenkin tutkimus- ja terveyslaitokset, yliopistot ja korkea-asteen koulutuslaitokset), valtiosta riippumattomille elimille ja yksityisille elimille EU:n jäsenmaissa, Norjassa ja Islannissa, konsortiossa oltava vähintään kolme toimijaa vähintään kolmesta maasta
 • Toiminta-avustuksia terveysasioiden parissa työskenteleville valtiosta riippumattomille elimille (ml. verkostot) ydintoimintojen rahoittamiseksi, toiminta-avustusta saavan on toimittava unionin tasolla ja ainakin puolessa jäsenvaltioista ja oltava voittoa tavoittelematon ja teollisuudesta, kaupasta ja liiketoiminnasta tai muista eturistiriidoista riippumattomia
 • Yhteisiin toimiin myönnettäviä avustuksia, yhteiset toimet ovat yhteisrahoitettuja joko jäsenvaltioiden (tai ohjelmaan osallistuvien kolmansien maiden) toimivaltaisten viranomaisten kanssa tai toimivaltaisten viranomaisten valtuuttamien julkisen sektroin elinten tai valtiosta riippumattomien elinten kanssa, toimilla saadaan selkeää unionin tason lisäarvoa
 • Suoria avustuksia kansainvälisille järjestöille (mahdollista myöntää ilman ehdotuspyyntöä)

 

Linkit

Terveysohjelman verkkosivut

Toimeenpanoviraston verkkosivut

Päivitetty 12.12.2017, Kello 14.23, .