COST

Tutkimus- ja innovaatiotoiminnan alalla on toiminnassa Horisontti  2020 -puiteohjelman lisäksi Euroopan tieteellis-tekninen tutkimusyhteistyö (COST), jonka tarkoituksena on saattaa yhteen kaikenlaisia tutkimuskohteita (alhaalta ylös -lähestymistapa) eri maissa tutkivat tutkijat ja asiantuntijat. COST edistää uusia, innovatiivisia, tieteidenvälisiä ja laajoja tutkimusverkostoja. COST-toimia käynnistetään tutkijoiden esittämistä aiheista. Tutkimusverkostojen toimintaa tuetaan noin neljän vuoden ajan. COST ei siis rahoita varsinaista tutkimustyötä, vaan tuki kohdistuu verkottumistoimiin, kuten kokouksiin, konferensseihin, lyhytaikaisiin tieteellisessä tarkoituksessa tehtyihin virkamatkoihin, oppilaitoksiin ja levitystoimintaan.

COST jakautuu yhdeksään laajaan alueeseen:

1. Biolääketiede ja molekulaariset biotieteet

2. Kemia ja molekulaaritieteet ja -tekniikat

3. Maapallon tutkimus ja ympäristöasioiden hallinta

4. Elintarvikkeet ja maatalous

5. Metsät ja niiden tuotteet ja palvelut

6. Ihmiset, yhteiskunta, kulttuuri ja terveys

7. Tieto- ja viestintäteknologia

8. Materiaalit sekä fysiikka ja nanotiede

9. Liikenne ja kaupunkisuunnittelu

COST-verkkosivut

Päivitetty 12.12.2017, Kello 14.22, .