Horisontti 2020

Aikaväli: 2014-2020

Budjetti: 79 miljardia euroa

Horisontti 2020 -ohjelma on EU:n tähänastisesti suurin tutkimuksen ja innovoinnin ohjelma. Ohjelman tavoitteena on varmistaa, että Eurooppa tuottaa maailmanluokan tiedettä, poistaa innovoinnin esteet ja helpottaa julkisen ja yksityisen sektorin mahdollisuuksia työskennellä yhdessä innovaatioiden tuottamiseksi. Ohjelman avulla luodaan taloudellista kasvua ja työpaikkoja. Horisontti 2020 -ohjelmassa on kolme osa-aluetta (pilaria):

1. Huipputason tiede

Tavoitteena on vahvistaa ja laajentaa unionin tieteellistä osaamista, tukea eurooppalaisen tutkimusalueen muodostumista (ERA) sekä kasvattaa unionin tutkimus- ja innovaatiojärjestelmän kilpailukykyä. Huipputason tiede -pilarilla on neljä tavoitetta:

 • Euroopan tutkimusneuvosto
 • Tulevat ja kehitteillä olevat teknologiat (FET)
 • Marie Sklodowska-Curie -toimet
 • Tutkimusinfrastruktuurit

2. Teollisuuden johtoasema

Tavoitteena on parantaa eurooppalaisten yritysten asemaa globaalissa kilpailussa tukeamalla uusien teknologioiden ja innovaatioiden kehitystä ja käyttöönottoa sekä tehdä unionista houkuttelevampi kohde tutkimukseen ja innovointiin kohdistuville investoinneille. Pilarilla on kolme päätavoitetta:

 • Johtoasema mahdollistavissa ja teollisuusteknologioissa: tieto- ja viestintäteknologia, nanoteknologia, kehittyneet materiaalit, bioteknologia, kehittynyt valmistus ja prosessointi, avaruus
 • Riskirahoituksen saatavuus: laina- ja pääomarahoitus
 • Innovointi pk-yrityksissä

3. Yhteiskunnalliset haasteet

Toimet kohdistuvat suoraan Eurooppa 2020 -strategiassa määriteltyihin politiikan painopisteisiin ja yhteiskunnallisiin haasteisiin. Tavoitteena on saada aikaan unionin poliittisten tavoitteiden saavuttamiseksi tarvittava tutkimus- ja innovaatiotoimien kriittinen massa. Rahoitus keskittyy seuraaviin haasteisiin: 

 • Terveys, väestönmuutos ja hyvinvointi
 • Elintarviketurva, kestävä maa- ja metsätalous, merien ja merenkulun sekä sisävesien tutkimus ja biotalous
 • Turvallinen, puhdas ja tehokas energia
 • Älykäs, ympäristöystävällinen ja yhdentynyt liikenne
 • Ilmastotoimet, ympäristö, resurssitehokkuus ja raaka-aineet
 • Osallistavat, innovatiiviset ja pohtivat yhteiskunnat
 • Turvalliset yhteiskunnat

Horisontti 2020 -ohjelmaan kuuluu myös kaksi erityistavoitetta:

1. Huippuosaamisen levittäminen ja laajempi osallistuminen

Tuetaan heikommin kehittyneitä maita, jotta voidaan hyödyntää täysin Euroopan lahjakkuusreservin potentiaali ja varmistaa innovaatiovetoisen talouden hyötyjen maksimointi ja jakautuminen laajasti kautta unionin.

2. Tiede yhteiskunnassa ja yhteiskuntaa varten

Tavoitteena on kaventaa tieteen ammattilaisten ja suuren yleisön välistä kuilua sekä edistää kiinnostusta tieteelliseen kulttuuriin.

Lisäksi ohjelmaan kuuluu ydinenergia-alan Euratom-ohjelma, rahoitus komission yhteisen tutkimuskeskuksen (JRC) toiminnalle sekä rahoitus Euroopan innovaatio- ja teknologiainstituutin (EIT) toiminnalle.

Horisontti 2020-ohjemasta rahoitetaan seuraavia toimia:

 • Tutkimus- ja innovaatiotoimet
 • Koordinointi- ja tukitoimet
 • ERA-NET -yhteisrahoitus
 • Esikaupallisiin hankintoihin liittyvät yhteisrahoitteiset toimet
 • Innovatiivisiin hankintoihin liittyvät yhteisrahoitteiset toimet

Ohjelmasta rahoitetaan myös pk-yritysinstrumenttia.

Horisontti 2020 -verkkosivut

Tekes:n Horisontti 2020 -verkkosivut

Päivitetty 12.12.2017, Kello 14.22, .