Life

Aikaväli: 2014-2020

Budjetti: 3,4 miljardia euroa

Life-ohjelma on ympäristönsuojelun rahoitusväline. Ohjelma edistää kestävää kehitystä, Eurooppa 2020 -strategian tavoitteiden saavuttamista sekä unionin ympäristö- ja ilmastoalan asiaa koskevia strategioita ja suunnitelmia.

Ohjelma rakentuu kahdesta alaohjelmasta:

  • Ympäristö-alaohjelma (75 % rahoituksesta)
  • Ilmastotoimet-alaohjelma (25 % rahoituksesta)

Ympäristö-alaohjelman painopisteinä on ympäristö ja resurssitehokkuus, luonto ja luonnon monimuotoisuus sekä ympäristöhallinto ja -tieto. Ilmastotoimet-alaohjelman painopisteinä on puolestaan ilmastonmuutoksen hillitseminen, ilmastonmuutokseen sopeutuminen sekä ilmastohallinto ja -tieto.

Ohjelmasta voidaan myöntää tukea seuraavan tyyppisiin hankkeisiin:

  • Pilottihankkeet
  • Demonstrointihankkeet
  • Parhaita käytäntöjä koskevat hankkeet
  • Tiedottamis-, tiedonlevitys- ja tietoisuuden lisäämiseen tähtäävät hankkeet
  • Valmisteluhankkeet
  • Integroidut hankkeet
  • Teknisen tuen hankkeet
  • Valmiuksien kehittämishankkeet

Hankkeita on myös mahdollista tukea rahoitusvälineillä. Life-ohjelman ensimmäisessä monivuotisessa työohjelmassa (2014-2017) on määritelty rahoitusta myönnettävän kahdelle pilottirahoitusvälineelle: Luonnonpääoman rahoitusjärjestelylle (Natural Capital Financing Facility, NCFF) sekä Energiatehokkuuden yksityinen rahoitus -välineelle (PF4EE).

Hankkeille myönnettävän rahoituksen lisäksi Life-ohjelmasta myönnetään toiminta-avustuksia myös voittoa tavoittelemattomille ympäristö- ja/tai ilmastojärjestöille. 

Life-verkkosivut

Päivitetty 12.12.2017, Kello 14.23, .