Horisontti Eurooppa

Horisontti Eurooppa -ohjelma tarjoaa rahoitusta huippututkimuksen tukemiseksi, tutkijoiden liikkuvuuden edistämiseksi sekä yritysten tuotekehitykseen ja kansainvälistymiseen. Ohjelman tärkeimmät tavoitteet ovat tieteen ja teknologian vahvistaminen, teollisuuden kilpailukyvyn edistäminen ja kestävän kehityksen tavoitteiden toteuttaminen EU:ssa. Rahoitus suuntautuu uuden tiedon tuottamiseen ja uusien palveluiden, tuotteiden, prosessien ja liiketoimintaidean kehittämiseen.

Puiteohjelman perustana on kolme toisiaan täydentävää pilaria, joiden kesken ohjelman budjetti jakautuu. Merkittävimpiä uudistuksia rahoituskaudella 2021–27 ovat muun muassa klusterit, missiot ja Euroopan innovaationeuvosto (EIC).

Horisontti Eurooppa -ohjelmasta voi lukea lisää komission sivuilta ja esimerkiksi Business Finlandin suomenkielisiltä infosivuilta. Ohjelmasta on kerrottu kattavasti Länsi-Suomen Eurooppa-toimiston koostamassa EU-rahoitusohjelmaoppaassa.

Taulukko: Horisontti Eurooppa -ohjelman pilarirakenne ja budjettijakauma.

Kuva 1. Horisontti Eurooppa -ohjelman pilarirakenne ja budjettijakauma. Kuva: Länsi-Suomen Eurooppa-toimiston rahoitusopas.

I PILARI

Ensimmäinen pilari ”Huipputason tiede” tähtää korkeatasoisen tieteen tukemiseen ja tutkijoiden liikkuvuuden edistämiseen. Tavoitteena on lujittaa unionin kansainvälistä, tieteellistä johtajuutta, innovaatioiden aikaansaamista, laadukasta osaamista ja taitojen kehittämistä. Ensimmäisen pilarin alle kuuluvat myös Euroopan tutkimusneuvosto (ERC), Marie Sklodowska-Curie -toimet ja tutkimusinfrastruktuurit.

II PILARI

Toinen pilari ”Globaalit haasteet ja Euroopan teollinen kilpailukyky” tukee tutkimusta ja kansainvälisiä yhteistyöprojekteja suurien yhteiskunnallisten haasteiden ratkaisemiseksi ja teollisuuden teknologioiden tukemiseksi. Toimet jakautuvat kuuteen klusteriin, jotka sisältävät aihekohtaiset haut.

Klusterit:

 1. Terveys-klusterilla pyritään edistämään ihmisten terveyttä, tukemaan terveydenhuollon muutosta innovatiivisempiin ratkaisuihin, sekä vahvistamaan Euroopan kilpailukykyä terveydenhuollon alalla.
 2. Kulttuuri, luovuus ja osallistava yhteiskunta -klusterissa korostuu aktiivista kansalaisuutta ja demokraattista hallintoa tukevat toimet, tutkimusyhteistyö kulttuuriperinnön kehittämiseksi ja kulttuuri- ja muiden teollisuudenalojen integroimiseksi.
 3. Siviiliturvallisuus yhteiskunnassa –klusterin kautta pyritään suojelemaan eurooppalaisia erilaisilta turvallisuusuhilta, kuten terrorismi, väkivalta, kyberuhat ja disinformaatio.
 4. Digitaalisuus, teollisuus ja avaruus –klusterilla tuetaan digitaalista ja teknologista siirtymää sekä teollista muutosta.
 5. Ilmasto, energia ja liikkuvuus –klusterin kautta pyritään toimiin ilmastonmuutoksen torjumiseksi, energia- ja liikennealan kilpailukyvyn parantamiseksi sekä näiden alojen yhteiskunnalle tarjoamien palvelujen laadun parantamiseksi.
 6. Ruoka, biotalous, luonnonvarat, maatalous ja ympäristö –klusterilla pyritään vastaamaan nopeasti kasvavan maailman väestön, kestämättömän talouskasvun, 20 tuotantotapojen ja kulutustottumusten aiheuttamiin kasvaviin paineisiin ekosysteemeille ja luonnonvaroille.

Toiseen pilariin sisältyvät kumppanuudet, jotka sisältävät yhteissuunniteltuja, yhteisrahoitettuja ja institutionaalisia kumppanuuksia. Ohjelma tukee eurooppalaisia kumppanuuksia EU-maiden, yksityisen sektorin, säätiöiden ja muiden sidosryhmien kanssa. Toisen pilarin sisällä toteutetaan myös tällä ohjelmakaudella uutena alkavat missiot, joiden tarkoituksena on tuoda eurooppalaista tutkimusta lähemmäs ihmisiä. 

Missiot:

 1. Ilmastonmuutokseen sopeutumisen missio
 2. Syövän torjunnan missio
 3. Valtamerten, merialueiden ja muiden vesistöjen suojelun missio
 4. Ilmastoneutraalien ja älykkäiden kaupunkien missio
 5. Maaperän ja ruoan terveellisyyden varmistamisen missio (Euroopan maaperäsopimus)

Horisontti Euroopan missiolähestymistavasta voi lukea lisää komission sivuilta.

III PILARI

Kolmannen pilarin ”Innovatiivinen Eurooppa” tavoitteena on edistää kaikkia innovoinnin muotoja, jotta tutkimustulokset saataisiin muutettua markkinakelpoisiksi innovaatioiksi. Toimilla pyritään uudistamaan ja tehostamaan eurooppalaista tutkimus- ja innovaatioympäristöä ja kehittämään Euroopan innovaatioekosysteemiä. Kolmas pilari sisältää Euroopan innovaationeuvoston (EIC), Euroopan innovaatioekosysteemit (EIE) sekä Euroopan innovaatio- ja teknologiainstituutin (EIT) toimet.

Kolmen pilarin lisäksi Horisontti Eurooppa -ohjelmaan kuuluu neljäntenä osana osaamispohjan laajentaminen ja eurooppalaisen tutkimusalueen (ERA) lujittaminen. Tavoitteena on optimoida entistä suuremman vaikutuksen aikaansaaminen entistä vahvemmalla eurooppalaisella tutkimusalueella. Se tukee koko ohjelmaa mutta erityisesti toimia, joilla edistetään osaamispohjaista, innovatiivista ja sukupuolinäkökulman huomioon ottavaa Eurooppaa globaalin kilpailun eturintamassa. Eurooppalaisen tutkimusalueen osaksi on suunniteltu paikallisia innovaatiohubeja (ERAHubs) vahvistamaan tietämyksen jakamista ja hyödyntämistä.

Voit lukea lisää ohjelmasta rahoitusohjelmaoppaastamme.