Monivuotinen rahoituskehys ja rahoituskausi 2021–2027

EU:n pitkän aikavälin budjettia kuvataan monivuotisella rahoituskehyksellä (MRK, yleiskieleen on kuitenkin juurtunut vahvasti englanninkielisellä termillä Multiannual Financial Framework, MFF), jossa asetetaan EU:n menojen enimmäismäärät yhteensä ja alakohtaisesti seitsemälle vuodelle. Jokaiselle vuodelle on määritelty enimmäismenot eli menokatot, joiden avulla hallitaan EU:n budjetin kokonaismäärää ja suojellaan eri toiminta-alueille osoitettuja rahamääriä, jotka vastaavat EU:n pitkän aikavälin prioriteetteja. MFF:n avulla voidaan kohdistaa EU:n menoja poliittisten tavoitteiden mukaan, varmistaa budjettikuri, helpottaa vuosibudjetin hyväksymistä ja lisätä EU:n varainhoidon ennustettavuutta. EU:n menot jaetaan laajoihin luokkiin eli otsakkeisiin, jotka vastaavat EU:n tavoitteita ja toiminta-aloja.

Infografiikka: Monivuotisen rahoituskehyksen tärkeimmät ohjelmat ja rahastot. Kuvaoikeudet: Euroopan unioni 2020.

Kuva 1. Monivuotisen rahoituskehyksen tärkeimmät ohjelmat ja rahastot (lähde: Euroopan unioni 2020).

EU27-maiden pitkän aikavälin budjetti on 1 074,3 miljardia vuoden 2018 hintoina. Tähän on sisällytetty Euroopan kehitysrahasto. Lisäksi hyväksyttiin 750 miljardin euron suuruinen Next Generation EU -elpymisväline, jolla tuetaan toipumista koronapandemiasta ja EU:n pitkän aikavälin prioriteetteja, kuten panostuksia tutkimukseen ja innovaatioihin. Väliarviointi tehdään vuonna 2023.

Infografiikka: Next Generation EU -elpymis- ja -palautumisväline

Kuva 2. Next Generation EU -elpymis- ja -palautumisväline (lähde: Euroopan unioni 2020).

Lisää tietoa monivuotisesta rahoituskehyksestä ja elpymispaketista löytyy komission nettisivuilta.