Bio- ja kiertotalous

Maakunnissa on vahvaa osaamista ja tutkimus- ja kehitystyötä biotalouden eri osa-alueilta. Koko ruokaketju ja sen eri vaiheet ovat edustettuina maakuntien ruuantuotantojärjestelmissä maatilalta lopputuotteeksi asti. Metsäbiotalouden ja -teollisuuden osaamista sovelletaan uusissa innovaatioissa, ja biotaloudessa keskitytään kehittämään kiertotalouden periaatteita kunnioittavia ratkaisuja, kuten biokaasua ja jätteiden energiakäyttöä.  

Kuvituskuva, viljaa ja marjoja

Etelä-Pohjanmaa  

Alkutuotannosta sekä elintarvikkeiden jalostuksesta tunnetun Etelä-Pohjanmaan maakunnan kärkenä on agrobiotalous, joka pitää sisällään koko ruokaketjun eli maatalouden ja elintarvikesektorin. Maakunnassa on ruokajärjestelmän eri toimialoilla ja niiden rajapinnoilla toimivia yrityksiä, kuten Atria, Valio ja Juustoportti, joita palvelevat Foodwest Oy:n kaltaiset tutkimus- ja kehitysorganisaatiot. Painopisteitä ovat agroteknologian ja peltobiotalouden uudet järjestelmät ja ratkaisut, ruokaturvallisuus, ruokajärjestelmien asiantuntijapalvelut, kuluttajalähtöiset ja elämykselliset tuotteet sekä korkean lisäarvon tuotteet. Metsäbiotalouden osalta puutuoteteollisuus on merkittävin toimiala ja maakunnassa onkin paljon puurakentamiseen liittyvää yritystoimintaa ja osaamista. Puurakentamisen kokonaisuudessa uusi avaus on CLT-tuotanto, joka on lähtenyt hyvin käyntiin Etelä-Pohjanmaalla. Maakunnassa sijaitsee kaksi Suomen CLT-tehtaista: CLT Finland Oy Alajärvellä ja CLT Plant Oy Kauhajoella. 

Satakunta 

Satakunta on elintarviketuotannon ja -jalostuksen keskittymä, joka toimii edelläkävijänä sokerin, kasvisten, viljeltyjen sienien sekä siipikarjan ja lihan tuotannossa. Runsas teollisuus ja elintarviketuotanto sekä niitä tukevat kehittäjäorganisaatiot, kuten Pyhäjärvi-instituutti ja Satafood, etsivät ratkaisuja bio- ja kiertotalouteen esimerkiksi teollisten symbioosien avulla. Elintarviketeollisuuden sivuvirtojen suuret massat mahdollistavat sivuvirtojen taloudellisen hyödyntämisen uusissa liiketoimintaan tähtäävissä ratkaisuissa, joita kartoitetaan muun muassa Innokierto-hankkeessa. EIP-innovaatioryhmä ja Robo AI:n hankkeet yhdistävät automaation, robotiikan ja tekoälyn osaamista alkutuotantoon ja elintarviketeollisuuteen kehittämällä ratkaisuja resurssitehokkaaseen ja vähähiiliseen toimintatapaan siirtymiselle. Maakunnassa on sinisen biotalouden osaamista esimerkiksi vesiensuojelun alalla.  Ammattikalastus sekä merellä että sisävesillä on tärkeää ja vesiluonnonvarojen kestävään hyödyntämiseen panostetaan. Merialuesuunnittelu tukee merialueen pitkäjänteistä kehittämistä ja edistää sinistä kasvua sekä ympäristön- ja luonnonsuojelua sovittamalla alueellisia tarpeita ja tavoitteita yhteen.

Pohjanmaa

Pohjanmaan biotalous keskittyy biokaasuun ja jätteiden käsittelyyn (waste-to-energy). Maakunnassa on pitkät perinteet kaasun käytöstä voimanlähteenä ja Stormossen sekä Jeppo Biogas ovatkin luoneet jakeluverkon biokaasulle. Stormossen on osallistunut useisiin EU-kehittämishankkeisiin. Pohjanmaalaisilla yrityksillä on kunnianhimoisia kestävyystavoitteita: esimerkiksi kiertotalousyritys Westenergyn tavoitteena on olla hiilineutraali jäte-energialaitos vuoteen 2030 mennessä. Yritys etsii teknisesti ja taloudellisesti parhaita toteutustapoja hiilidioksidin talteenottoon. Renergi kehittää kiertotaloutta yritysten toiminnassa ja materiaalien käytössä. Käynnissä olevan CERM-hankkeen tavoitteena on luoda kiertotalouden toimintasuunnitelma alueelle. Vaasan yliopistossa selvitetään hyödyntämismahdollisuuksia ja sen käytön lisäämisen esteiden poistamista yhteishankkeessa alueen yritysten kanssa.

Keski-Suomi

Keski-Suomessa on vahvaa ja monipuolista metsäbiotalouden osaamista. Perinteisen metsäteollisuuden rinnalle on noussut biotalouden uusia innovaatioita, mukaan lukien sellupohjaiset tekstiilikuidut ja vaahtorainausteknologia, joka mahdollistaa uusia kuitupohjaisia tuotteita. Alueella on tutkimus- ja kehittämistoimintaa myös muun muassa muovin korvaamiseksi biopohjaisilla raaka-aineilla. Kiertotalous on keskeinen osa biotaloutta, ja muun muassa biokaasun tuotantoa on vauhditettu alueella erilaisissa hankkeissa, kuten bioenergian tuotantoa, biotalouden yrittäjyyttä ja vientiä edistävä JAMK:n Biotalousinstituutti ja biotalouden yrityskiihdyttämö Biopaavo. Myös paikallinen ruoka ja uusien proteiinilähteiden kehittäminen ovat Keski-Suomen biotaloudessa vahvasti läsnä. Biotalouden yrittäjyyttä, innovaatioita ja tutkimusta vauhdittamaan on luotu erilaisia tukipalveluita.