Bioekonomi och cirkulär ekonomi

I landskapen finns gedigen kunskap om samt forskning och utveckling inom olika delområden av bioekonomi. Systemen för livsmedelsproduktion i landskapen omfattar alla steg i livsmedelskedjan från gård till slutprodukt. Kunskapen om skoglig bioekonomi och skogsindustri tillämpas i nya innovationer. Inom bioekonomi ligger fokus på att utveckla lösningar som högaktar den cirkulära ekonomins principer, exempelvis biogas och energiutvinning ur avfall.

Södra Österbotten

Landskapet Södra Österbotten, som är välkänt för sin primärproduktion och livsmedelsförädling, satsar främst på agronomisk bioekonomi, vilket omfattar livsmedelskedjan med lantbruks- och livsmedelssektorn. I landskapet finns företag som är verksamma i olika sektorer av livsmedelssystemet och i gränssnitten mellan dem, till exempel Atria, Valio och Juustoportti, vilka bistås av forsknings- och utvecklingsorganisationer som Foodwest Oy. Tyngdpunkten ligger på nya system och lösningar för agroteknologi och bioekonomi på åkermark, livsmedelssäkerhet, expertis inom livsmedelssystem, konsumentbaserade och upplevelseinriktade produkter samt produkter med högt mervärde. Inom skoglig bioekonomi är trävaruindustrin den viktigaste branschen, och i landskapet finns en mängd företag och kunskap om träbyggande. En ny landvinning inom träbyggande är produktion av korslimmat trä (CLT), som har kommit igång bra i Södra Österbotten. I landskapet finns två av Finlands CLT-fabriker: CLT Finland Oy i Alajärvi och CLT Plant Oy i Kauhajoki.

Satakunta

Den koncentration inom produktion och förädling av livsmedel som finns i Satakunta ligger i framkanten inom produktion av socker, grönsaker, odlad svamp, fjäderfä och kött. Den storskaliga industrin och livsmedelsproduktionen, som backas upp av utvecklingsorganisationer som Pyhäjärvi-instituutti och Satafood, försöker hitta lösningar inom bioekonomi och cirkulär ekonomi till exempel genom industriella symbioser. De stora mängderna sidoströmmar från livsmedelsindustrin gör det möjligt att utnyttja dem inom användningsområden som tar sikte på ny affärsverksamhet. Med detta sysslar bland annat projektet Innokierto. EIP-innovationsgruppen och RoboAI:s projekt kombinerar automation, robotik och artificiell intelligens med primärproduktion och livsmedelsindustri för att driva på övergången till en resurseffektiv och koldioxidsnål ekonomi. I landskapet finns kunskap om blå bioekonomi till exempel när det gäller vattenvård. Yrkesfiske både till havs och i insjöar är viktigt, och det satsas på hållbar användning av akvatiska resurser. Havsplanering stödjer en långsiktig utveckling av havsområdena och främjar blå tillväxt samt miljö- och naturskydd genom att samordna regionala behov och mål.

Österbotten

I Österbotten handlar bioekonomi mycket om biogas och avfallshantering (avfall till energi). Landskapet har en lång tradition av att använda gas som kraftkälla, och Stormossen samt Jeppo Biogas har byggt upp ett distributionsnät för biogas. Stormossen har varit med i flera EU-finansierade utvecklingsprojekt. Österbottniska företag inom cirkulär ekonomi har ambitiösa hållbarhetsmål: till exempel Westenergy siktar på att vara en koldioxidneutral anläggning för avfallsenergi före år 2030. Företaget försöker hitta de tekniskt och ekonomiskt bästa sätten att ta tillvara koldioxid. Renergi arbetar med att utveckla en cirkulär ekonomi i företagsverksamhet och materialanvändning. Det pågående CERM-projektet har som mål att ta fram en regional aktionsplan för cirkulär ekonomi. Vasa universitet undersöker i ett gemensamt projekt med företag i regionen möjligheterna att utnyttja biogas och undanröja hinder för ökad användning av biogas.

Mellersta Finland

I Mellersta Finland finns en gedigen och bred kunskap om skoglig bioekonomi. Jämsides med den traditionella skogsindustrin har nya innovationer inom bioekonomi utvecklats, inklusive cellulosabaserade textilfibrer och skumformning av pappersbanan, som gör nya fiberbaserade produkter möjliga. I landskapet pågår också forskning och utveckling bland annat för att ersätta plast med biobaserade råvaror. Den cirkulära ekonomin utgör en hörnpelare i bioekonomin, och i Mellersta Finland har bland annat produktionen av biogas fått fart genom olika projekt, till exempel Jyväskylä yrkeshögskolas Biotalousinstituutti, som arbetar för produktion av bioenergi, entreprenörskap inom bioekonomi och export, och genom yrkeshögskolans företagsaccelerator inom bioekonomi Biopaavo. Också lokala livsmedel och utveckling av nya proteinkällor får stor plats i bioekonomin i Mellersta Finland. Olika stödtjänster har byggts upp för att driva på entreprenörskap inom bioekonomi, innovationer och forskning.