Digitalisering

Kunskapen om digitalisering tar i landskapen fasta på ett sektorsövergripande samarbete, som förutom utbildnings- och forskningsinstitutioner också involverar kommuner och företag. Den digitala omvandlingen kommer till uttryck såväl i avancerad teknik i industrier som i utbildningsutbudet. I landskapen finns olika laboratorier för testning och pilotförsök. Ett problem i ett allt mer digitaliserat samhälle är att det är sårbart för cyberattacker. Att förutse cybersäkerhetsproblem och öka kunskapen om cybersäkerhet är fokusområden speciellt i Mellersta Finland och i Österbotten.

Satakunta

I Satakunta har samarbetet mellan utbildnings- och forskningsinstitutioner, kommunalt näringsväsende och företag utmynnat i Robocoast, som Europeiska kommissionen har utsett till ett digitalt innovationsnav (DIH). Robocoast är en produktutvecklingsplattform för modernisering av industri (industri 4.0) och tjänster (tjänsterobotar och artificiell intelligens), och den siktar på ett vara en av Europas bästa plattformar för företag som arbetar med modernisering av tillverkande industri och tjänster. I Satakunta finns också en bred kunskap om sjöfartssektorn: i landskapet finns ett stort antal aktörer inom maritima näringar, i första hand varv och deras underleverantörsnätverk. Logistik och marin teknik utvecklas i ISTLAB, som är ett testlaboratorium för smart transport. Aktörerna bildar ett regionalt sjöfartskluster och strävar ständigt efter att höja sin kompetens genom internationella utbildningsprojekt. I Satakunta pågår också arbete med att digitalisera välfärdstjänster, och här finns ett prisbelönt levande laboratorium för användardriven utveckling av välfärdsteknik.

Mellersta Finland

I Mellersta Finland finns ett innovationskluster och ett kompetenscentrum av internationell klass med expertis inom bland annat cybersäkerhet, artificiell intelligens, datakommunikation, robotik, sakernas internet och 3D-utskrift. Jyväskylä har ett högt nationellt och internationellt anseende som en stad där det finns mycket kunskap om cybersäkerhet och som säte för innovationsklustret och kompetenscentret inom cybersäkerhet Jyvsectec. I Mellersta Finland utbildas digitala experter för företagens och samhällets behov. Jyväskylä och Mellersta Finland lockar nya finländska och utländska företag att etablera sig i landskapet.

Österbotten

Österbotten har satsat på att bygga upp forsknings-, innovations- och testmiljöer, vilket har stärkt samarbetet mellan företag och högskolor speciellt när det gäller digitalisering och automation. Tack vare detta bedrivs ett omfattande samarbete i fråga om sakernas internet, robotik och 3D-utskrift i Technobotnia, snabba försök med industriella tjänster i Co-protolab och utbildning för företagsbehov i Digitalisation Academy. I Österbotten satsas det också på forskning och utveckling inom smarta elnät. Högskolorna i landskapet har projekt som förutser cybersäkerhetsproblem och ökar kunskapen om cybersäkerhet (CR-DES) och utvecklar datasäkerheten i en laboratoriemiljö (SecuBot) med nödvändig utrustning och programvara.

Södra Österbotten

Kunskap om tillverkning av maskiner och utrustning har stor betydelse i Södra Österbotten, där agroteknologi i livsmedelssystem är ett viktigt specialområde inom teknisk industri. I landskapet finns en forskningsprofessur i digital tillverkning och industriellt internet och i Seinäjoki ett ekosystem med lärmiljöer och laboratorier för industriellt internet. Det är uppbyggt kring kunskap och utbildning, testning och pilotförsök, utveckling av olika delområden inom affärsverksamhet samt utveckling och nätverksbildning i innovationsekosystemet. I landskapet finns också simulerings- och demonstrationsmiljöer för hälsoteknik som använder sig av artificiell intelligens och robotik.