Energi

I landskapen ligger fokus på hållbar energiproduktion och förnybara energikällor, som vindkraft, solenergi och produktion av bioenergi och biogas. Nya innovationer och affärsmöjligheter för energiproduktion utvecklas aktivt. Cirkulär ekonomi är en del av energiproduktionen: i den används till exempel biobaserade avfallsflöden och avfallsströmmar som uppstår i företag. El- och automationsbranschen utvecklas genom investeringar i forskning och utveckling kring bland annat energilagring.

Österbotten

Det företagsdrivna energiklustret i Österbotten, EnergyVaasa, utvecklar tekniska lösningar för smarta elnät, marin industri, produktion av förnybar energi och energieffektivitet. Över 90 % av satsningarna på forskning och utveckling inom el- och automationsbranschen i Finland görs i Österbotten, och en betydande andel av forskningen görs i företag i regionen. Företagen och högskolorna undersöker och utvecklar också hybridlösningar, batteriteknik och energilagring. VEBIC förenar företagens kunnande med forskarsamhällets. Vebics mål är att svara på de globala behoven av effektiv energiproduktion, energiaffärsverksamhet och hållbar samhällsutveckling. Ett laboratorium för smarta elnät, ett PAC-laboratorium (Protection, Automation, Control) och levande laboratorier utgör samarbetsplattformar när det gäller energiteknik och smarta elnät.

Södra Österbotten

Södra Österbotten satsar på produktion av bioenergi, vindkraft i stor skala, solel, solvärme och geotermisk värme. I landskapet finns god praxis då det gäller cirkulär ekonomi, och till exempel avfallsströmmar från företag tas effektivt tillvara. Pilotförsök inom biogasproduktion har startats, och dessa stöder förutom energiproduktionen också utvecklingen av trafikbränslen. Projektverksamhet stöder samhällsenergi aktivt, och för att öka kunskapen har en handbok för samhällsenergi i Finland gjorts.

Satakunta

I Satakunta finns ett diversifierat kluster för energiproduktion, som producerar ungefär tre gånger så mycket el som konsumeras i landskapet. Energiteknik skapar nya innovationer och affärsmöjligheter till exempel inom vindkraft, solenergi, vattenkraft, gas och metangas samt kärnkraft. Vid sidan om basproduktion av energi görs det i Satakunta satsningar på på en mångsidig användning av förnybara energislag genom att utveckla anskaffningslogistiken och tillgången på råvaror. Det finns potential att öka användningen av skogsflis, returbränslen och biogas och därigenom öka andelen bioenergi.

Mellersta Finland

Produktionen och användningen av biogas sammanlänkar den cirkulära ekonomin med förnybar energi. I Mellersta Finland finns forskning och utveckling kring att tillvarata och utnyttja koldioxid. Biomassa har länge utnyttjats i energiproduktionen i landskapet, och i förhållande till den totala energikonsumtionen är andelen förnybar energi hög. Produktionen av förnybar energi i Mellersta Finland har vuxit betydligt mellan 2016 och 2019. Det beror främst på den ökade produktionen vid bioproduktfabriken i Äänekoski. Också produktionen av biogas har ökat de senaste åren, och under samma tid har antalet gasbilar stigit betydligt.