Hälsa och välfärd

Landskapen ser på hälsa och välfärd ur ett holistiskt perspektiv genom forskning och förebyggande åtgärder och genom satsningar på såväl tekniska lösningar som natur-, konst- och kulturtjänster. Samarbete mellan organisationer, näringsliv, läroinrättningar och offentliga aktörer för att främja hälsa och välfärd har stor betydelse. Forskningen och utbildningen inom hälsoområdet är organiserad genom olika nätverk.

Mellersta Finland

Mellersta Finland tar sig an välfärdsfrågor genom forskning, förebyggande åtgärder och ett helhetsgrepp på hälsofrämjande insatser. I landskapet finns en nationellt och internationellt sett viktig koncentration av aktörer som arbetar med välfärd, folkhälsa och rehabilitering. De olika aktörerna samlas i nätverket Keho. Att främja hälsa och välfärd är ett centralt inslag i det regionala sjukvårdsdistriktets framtoning, liksom också i Finlands första digitala sjukhus, som byggs i Jyväskylä, samt i planerna på ett center för idrott och välfärdsekonomi. Finlands enda idrottsvetenskapliga fakultet finns i Jyväskylä. I landskapet finns ett väl utbyggt samarbete mellan företag, organisationer och offentliga aktörer inom välfärdssektorn. Mellersta Finlands förbund och Jyväskylä stad är med i det europeiska nätverket ECHAlliance för ekosystem inom hälsoområdet.

Satakunta

Välfärdsteknik och digital service har en framträdande plats i hälso- och välfärdstjänsterna i Satakunta. Till exempel projektet Satakunta DigiHealth bygger upp ett omfattade ekosystem inom välfärdsteknik för att ge teknikföretag och vårdaktörer möjligheter att planera, testa, utveckla och utforma nya digitala och tekniska innovationer. Användarorienterad och lättanvänd välfärdsfrämjande teknik har tagits fram bland annat för tjänster för äldre. För att kunna omsätta kunskap i praktiken och pilottesta nya lösningar har innovationsplattformar med levande laboratorier byggts upp. Bland annat projektet IHMEC har tagit tillvara många möjligheter att använda den kunskap om inomhushygien och tillgänglighetsanpassning som finns i Satakunta. Att kombinera kunskap om välfärdsteknik med automation, robotik, artificiell intelligens och spelifiering har möjliggjort nya upplägg på RoboAIs innovationsplattform för framtidens sjukhus.

Södra Österbotten

Välfärdsteknik är ett av Seinäjoki yrkeshögskolas styrkeområden, och skolan har satsat starkt på den inriktningen genom att rekrytera kvalificerad personal. Artificiell intelligens, mobil hälsoteknik och robotik stöttar den framtida utvecklingen inom välfärdssektorn. Yrkeshögskolans Telemedicine Center testar välfärdsteknik för hemmaboende och telemedicin. Aktörer i landskapet har arbetat långsiktigt för att skapa kulturell välfärd genom att uppmuntra samarbete och lyfta fram god praxis. Taikusydän regionala nätverk i landskapen Södra Österbotten, Mellersta Österbotten och Österbotten arbetar med att utveckla hälso- och välfärdsfrämjande konst- och kulturtjänster samt förbättra tillgången till kultur.

Österbotten

Inom hälso- och välfärdsområdet fokuserar Österbotten särskilt på hälsoteknik. Läroinrättningar, offentlig sektor, organisationer och företag har bildat ett strategiskt samarbetsnätverk, Vaasa Welfare Technology Ecosystem, som syftar till att stärka förutsättningarna för och tillväxten inom hälsoteknik i landskapet. Nätverket är med i samarbetet inom ECHAlliance. Forskningen och utvecklingen inriktas på tekniska lösningar för aktivt och hälsosamt åldrande, psykisk hälsa, förebyggande vård samt patienters följsamhet. Projektet Vasa InnoCare testar tillämpningar inom hälsorobotik och virtuell verklighet i en regional innovationsmiljö. Hälso- och välfärdsfrämjande konst- och kulturtjänster utvecklas inom ramen för Taikusydän regionala nätverk.